דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - הצמדה למדד בהסכם פונדקאות
שאלות ותשובות

הצמדה למדד בהסכם פונדקאות

שאלה:
שלום רב, אנו עומדים לפני חתימה על הסכם פונדקאות. ההסכם בעיקרו הינו סטנדרטי והוא מנוסח בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים במשרד הבריאות. עיון בנוסח העלה אצלי שאלות האם אין בסעיפים שאצטט בסמוך משום איסור ריבית. סעיף 7.א.(3) : "התשלום הבסיסי יוצמד למדד הידוע ביום החתימה על הסכם זה (להלן: מדד הבסיס) מוסכם, כי היה והמדד הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל יהיה נמוך ממדד הבסיס לא יופחת התשלום והמדד הקובע יהיה מדד הבסיס. בנוסף , יש סעיף הקובע שבמקרה של הפרה יסודית מצד האם הנושאת, ההורים המיועדים יהיו זכאים לדרוש החזר של כל הסכומים ששולמו על ידם בהקשר להסכם זה בצרוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד כל הוצאה... א. האם הכרחי לבטל סעיפים אלו משום ריבית? ב. והיה ויתברר שלא ניתן לבטל סעיפים אלו בהתאם לדרישות הוועדה מה ניתן לעשות כדי שנוכל לחתום על ההסכם מחד, אך חלילה לא לעבור על איסור ריבית מאידך? ג. אם ניתן לעשות היתר עסקא אודה אם תתנו הנחיות מה ואיך לעשות זאת? ד. אנחנו ספרדים.
תשובה:
שלום רב, יש הבדל בין סעיף 7 א (3) לבין הסעיף העוסק בהפרה יסודית. בסעיף 7 א (3) אין כל חשש ריבית משום שאין מדובר בהלוואה אלא בקביעת גובה התשלום, וכל עוד אין הלוואה אין איסור ריבית. לעומת זאת, בסעיף ההפרה היסודית עלול להיות חשש ריבית משום שהחזרת הכסף דומה להחזרת הלוואה, לכן הנכון על פי ההלכה לא לקבוע תשלום הפרשי הצמדה וריבית אלא לקבוע שההורים המיועדים יהיו זכאים לדרוש בנוסף להחזר כל הסכומים ששולמו על ידם בהקשר להסכם זה גם תשלום פיצוי על הנזק ועגמת הנפש שנגרמו להם. (ניתן גם לקבוע מראש סכום קבוע כפיצוי). פיצוי זה היות שהוא קבוע ואינו תלוי במשך הזמן שעובר עד להשבת הכסף - אין בו איסור ריבית. עם זאת, היות שהסעיף אינו מחייב אתכם לתבוע הצמדה וריבית אלא רק מאפשר לכם לעשות זאת, על כן מותר לכם לחתום על ההסכם ובמקרה של הפרה יסודית לא לדרוש הצמדה וריבית. בהצלחה בע"ה.
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ג' חשון תשע"ח