דף הבית - שאלות ותשובות - ריבית - הלואות לעמיתים
שאלות ותשובות

הלואות לעמיתים

שאלה:
האם בהלואות לעמיתים אין משום חשש של הלוני ואלוך שישנה מחויבות העמיתים בקרן להלוות אחד לשני.
תשובה:
שלום רב, נלע"ד שאין כאן חשש הלוני ואלוך משום שלמעשה אין כאן כל טובת הנאה שנותן העמית שקיבל הלוואה לחברו שלוקח עתה הלוואה, שהרי הכסף בכל מקרה אינו ברשותו אלא ברשות הקרן, והתנאים על פיהם הוא רשאי למשוך את הכסף מקרן ההשתלמות אינם מושפעים כלל מההלוואה שהקרן נתנה. אלא שעד שאתה שואל על חשש הליני ואלוך שהוא חשש דרבנן, עליך לשאול על הריבית עצמה שמשלם המלווה. ואם אינך שואל על כך משום שאתה סבור שניתן להסתמך לעניין זה על היתר העסקא, הרי שהיתר העסקא פותר גם את בעיית הלויני ואלוך, אם קיימת, משום שבד"כ נכתב בהיתר העסקא שאם הדרך של חציו מלווה וחציו פיקדון אינה מועילה להסיר חשש ריבית, הרי שהכסף ינתן על דרך של כולו פיקדון. במצב כזה אין כלל הלוואה וממילא אין כאן "הלויני ואלוך". יש עוד להעיר, כפי שכתבנו בתשובות אחרות, שלא ברור שהיתר העסקא של בית ההשקעות מועיל להלוואות של עמיתים מהקרן, משום שעל היתר העסקא חתום בית ההשקעות, והוא אינו כלל צד להלוואה, שהרי ההלוואה היא מכספי העמיתים, והעמיתים לא חתמו על היתר העסקא. כל טוב כל טוב
השאלה נענתה ע"י הרב שלמה אישון, בתאריך ה' תשרי תשע"ח