דף הבית - שאלות ותשובות - קניינים, צרכנות ומסחר - באיזה הפרש מחיר אין חובה לקנות מיהודי
שאלות ותשובות

באיזה הפרש מחיר אין חובה לקנות מיהודי

שאלה:
באיזה הפרשי מחיר עלי להעדיף תוצרת הארץ על תוצרת חוץ. לדוגמא שמן זית מתוצרת הארץ (עבודה עברית) מחירו לליטר 44 ש"ח ומחירו של ליטר שמן זית באותה איכות תוצרת חוץ (ספרד) 33 ש"ח. יש לציין שאנו צורכים כליטר שמן זית בחודש.
תשובה:
נאמר בתורה (ויקרא פרק כה יד): "וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ אַל תּוֹנוּ אִישׁ אֶת אָחִיו" מביא שם רש"י את דרשת חז"ל: "מנין כשאתה מוכר, מכור לישראל חברך, תלמוד לומר וכי תמכרו ממכר לעמיתך מכור, ומנין שאם באת לקנות קנה מישראל חברך, תלמוד לומר או קנה מיד עמיתך:" הרמב"ם והשולחן ערוך לא הביאו זאת להלכה, אולם בשו"ת הרמ"א (סימן י) פסק כך להלכה, והדגיש שאין לומר שדין זה הוא רק כאשר המחירים זהים, אלא גם כאשר הגוי מוזיל, אם הדבר אפשרי, יש לקנות מיהודי. נשאלת השאלה עד איזו שיעור הוזלה שהוזיל הגוי יש עדיין לקנות דוקא מיהודי, ומאיזה שיעור הוזלה נתיר ליהודי לקנות מהגוי ולא מהמוכר היהודי. בענין זה כתב בשו"ת מנחת יצחק שם: "עדיין יש לעיין כמה השיעור ההפסד בזה, שיפטור עי"ז מלקנות מישראל, ואם נאמר דרק בשיעור הפסד מרובה נפטר בזה, אז היינו באים להמבואר בפוסקים, לענין השיעור הפסד מרובה, הנאמר בפוסקים לענין או"ה, דיש סוברים לחלק בין עני לעשיר, ויש סוברים דאזלינן בתר שתות מהקרן... אכן מצאתי בס' דרכי תשובה (יו"ד סי' קנ"ט סק"ז), שהביא מס' מרבה תורה (סק"ח), שכתב, די"ל דדוקא כשהריבית שיקח מהעכו"ם, הוא פחות משוה פרוטה, אז יקדים הישראל, אבל אם הריבית שיקח מהעכו"ם, הוא כשיעור שוה פרוטה, העכו"ם קודם וסיים בצ"ע עיי"ש, ולפי דברינו גם נדון דידן דינו כמו בריבית, ולמעשה צ"ע כמו בשם כנ"ל." מכאן שאם ההפרש יותר משישית מהקרן (דהיינו 20% שהוא שתות מלבר) - אין חובה לקנות מהיהודי. אם ההפרש הוא פחות משוה פרוטה - יש חובה לקנות מהיהודי, אם ההפרש הוא בין שני השיעורים הללו - קיים ספק. בנידוננו ההפרש בין המחיר הזול של הגוי לבין המחיר היקר של היהודי הוא למעלה משישית ועל כן מותר לקנות את התוצרת חוץ הזולה יותר. עם זאת יש לציין שיש אומרים בשם הרב קוק זצ"ל שלקנות מיהודי זה בגדר דומה לגדרו של הידור מצוה היינו שליש ולא ששית. על פי זה יש מקום גם במקרה שבשאלה לרכוש תוצרת הארץ.
השאלה נענתה ע"י , בתאריך י"ט שבט תשע"ד