דף הבית - שאלות ותשובות - עובדים ומעסיקים - תשלום מזונות מדמי פגיעה
שאלות ותשובות

תשלום מזונות מדמי פגיעה

שאלה:
אדם גרוש שנפגע בעבודה והפסיק לעבוד. הוא קיבל מהמעסיק משכורת על אותו חודש, חלק מהתשלום על חודש זה שולם לו למרות שלא עבד כמחוייב על פי חוק וחלק כנראה כמחווה של המעסיק. בנוסף הוא קיבל מביטוח לאומי על 45 ימי עבודה סכום של 75 אחוזים כ'דמי פגיעה' המשולמים למי שנפגע בעבודה על התקופה הראשונה שלא עובד בה. הסכם הגירושין קובע כי: "הבעל ישלם לידי האשה למזונות הבת, מדורה וחינוכה ויתר הוצאותיה מכל מין וסוג 1000 ₪ עבור כל חודש או 1/6 ממשכורתו – התעריף הגבוה מבין שניהם... למען הסר ספק – משכורת הינה התשלום נטו המתקבלת על עבודתו הקבועה של הבעל ולא כולל מתנות/ מענקים וכיו"ב". השאלה היא האם הוא צריך לחשב את השישית מהמשכורת גם מתשלום דמי הפגיעה של הביטוח הלאומי, או שהם אינם מחושבים לעניין זה? יגדוע לנו שזו שאלה שאמורה להתברר בבית דין בין הבעל לאישה, אך מדובר כאן בכגון שהאישה לא תובעת את הבעל, אך הוא רוצה להיות ישר ולשלם מה שהוא מחוייב עפ"י ההלכה. תודה רבה
תשובה:
לענ"ד הבעל אינו חייב לשלם למזונות הבת גם מדמי הפגיעה שקיבל מהבט"ל ואבאר דברי: חובת האב לזון את בתו אינה נובעת מן ההסכם אלא מכח ההלכה. חובה זו מעוגנת בהסכם הגירושין הואיל והיא מבוצעת ע"י האשה הגרושה המשמשת כשליחה של האב למלוי חובתו כלפי הבת. משמעותו ההלכתית של הסכם הגירושין הינה הסכמה של האם לזון את הבת מכספה במקום האב במידה ודמי המזונות אותם משלם האב לא יספיקו לכך. במקרה שלפנינו הסכימה האשה להסתפק ב 1000 ש"ח אותם ישלם האב אם משכורתו של הבעל מעבודתו הקבועה לא תעלה על 6000 ש"ח. ההסכם שבין הצדדים הגדיר את המשכורת בהגדרה חיובית ובהגדרה שלילית גם יחד: 1. "הגדרה חיובית - התשלום נטו המתקבלת על עבודתו הקבועה של הבעל" 2. "לא כולל מתנות/ מענקים וכיו"ב" דמי פגיעה מחד אינם עונים להגדרה השלילית שכן הם נחשבים על פי חוק לשכר עבודה (ולכן משולם מהם מס הכנסה, ביטוח בריאות וביטוח לאומי) מאידך אין הם עונים על ההגדרה החיובית "תשלום המתקבל על עבודתו הקבועה של הבעל". דמי הפגיעה אינם מתקבלים בגין עבודה כלשהי, להפך הם משולמים לאדם שאינו מסוגל לעבוד. כמו כן בוודאי שהם אינם קבועים. הם מהווים פיצוי חלקי על אבדן ראשוני של היכולת לעבוד ולמעשה מהוים "רשת בטחון" של הבט"ל לאדם שאינו מסוגל לעבוד בגין פגיעה שקשורה לעבודתו. המסקנה שעולה מן הדברים היא כי ההסכם אינו מחייב את האב לשלם יותר מ 1000 ש"ח בחודש עבוד מזונות ביתו בתקופה בה אינו עובד וניון מדמי הפגיעה.
השאלה נענתה ע"י הרב אורי סדן, בתאריך כ"ד סיון תשע"ז