דף הבית - ניירות עמדה - תשלום למטפלת ששבתה עקב הקורונה
ניירות עמדה

תשלום למטפלת ששבתה עקב הקורונה

הרב שלמה אישון | י"א ניסן תש"פ
עקב מגיפת הקורונה, ובהתאם להוראות הממשלה, נאלצו הורים להפסיק באמצע השנה את שליחת הילדים למטפלת. בעקבות זאת נדרש מכון כת"ר לדון בשאלה האם על פי ההלכה קיימת חובה במצב כזה לשלם למטפלת עבור התקופה בה לא טפלה בילדים, והאם יש מקום לעשות זאת לפנים משורת הדין. להלן נתייחס בקצרה לשאלה זו.

עקב מגיפת הקורונה, ובהתאם להוראות הממשלה, נאלצו הורים להפסיק באמצע השנה את שליחת הילדים למטפלת. בעקבות זאת נדרש מכון כת"ר לדון בשאלה האם על פי ההלכה קיימת חובה במצב כזה לשלם למטפלת עבור התקופה בה לא טפלה בילדים, והאם יש מקום לעשות זאת לפנים משורת הדין. להלן נתייחס בקצרה לשאלה זו.

א. עיקר הדין

נחלקים הפוסקים בנוגע למלמד שעל פי גזירת המושל נאלץ להפסיק את עבודתו – האם הוא זכאי לתשלום מבעל הבית.

הרמ"א פסק כדעת המהר"ם, שבאונס מסוג זה המוגדר כ"מכת מדינה" כל ההפסד הוא על בעל הבית, דהיינו שהמלמד צריך לקבל את שכרו. וכך הוא כותב (חו"מ שכא א): "וכן פסק מהר"ם על מלמד שגזר המושל שלא ילמוד, דהוי מכת מדינה וכל ההפסד על בעל הבית (מרדכי פרק האומנין). ויש חולקין וסבירא להו דמכאן ולהבא בדין חזרה קאי, כמו דאמרינן לעיל סימן ש"י לענין השוכר חמור ומת, ואם לא חזר איהו דאפסיד אנפשיה ומחל (מהר"ם פאדוואה הנזכר לעיל). והסברא הראשונה נראה לי עיקר."

נחלקים הפוסקים בשאלה האם דין זה הוא רק כאשר מכת המדינה פגעה בבעל הבית בלבד, והמלמד מצד עצמו יכול ללמד, או גם כאשר מחמת מכת המדינה מנוע הפועל מצד עצמו ללמד. (כגון שהגזירה היתה על המלמדים שלא ילמדו).

יש החולקים על עיקר פסקו של הרמ"א וסוברים שהיות שבפועל המלמד לא עבד – אין הוא זכאי לשכר כלל. (נתיבות שם).

ולמעשה, היות שהדבר נתון במחלוקת – לא ניתן להוציא מיד המוחזק, אולם ראוי להגיע לפשרה ולחלוק בהפסד. (סמ"ע שם. חת"ס. לפירוט ר' בספר כתר כרך י עמ' 306).

 

ב. מוחזקות בצ'יקים

כאשר המטלפת מחזיקה בשיקים דחויים יש אומרים שהיא נחשבת מוחזקת, ויש חולקים. והיות שיש מחלוקת – יש לנהוג עפ"י דינא דמלכותא, הקובע שבד"כ נטל הראיה מוטל על הורים שכתבו את השיק. (ר' שו"ת מהרש"ם חלק ה סימן מה).

אמנם, בנידון דידן גם המטפלת עצמה מסופקת האם מגיע לה תשלום, וע"כ מסתבר שבמצב זה אף אחד לא יחשב כמוחזק. (ע' נודע ביהודה מהדורא קמא - חושן משפט סימן ה).

 

ג. שכר כפועל בטל

עוד יש לדון, לשיטת המהר"ם והרמ"א שהמלמד צריך לקבל את שכרו – כמה יקבל:

ביחס למלמד פסק הרמ"א (שלה א), עפ"י תשובת הרשב"א, שהוא מקבל שכר מלא: "מקום שהוא פסידא דבעל הבית צריך ליתן לו שכרו משלם ולא כפועל בטל, דאי לא עבדי חלשי"

ובסמ"ע שם (ס"ק ד) כתב שני טעמים לכך: א. היות ש"פקודי ה' ישרים משמחי לב" ע"כ המלמד מעדיף לעבוד מאשר להתבטל. ב. היות שהוא רגיל לעסוק במלאכת לימוד הנערים בכל יום – אם יתבטל הרי שעצם השינוי יגרום לו לחולשה.

הטעם הראשון ודאי לא שייך במטפלת, ואילו לגבי הטעם השני צ"ע, שיתכן שזה אמור רק ביחס למלמד שאינו מתבטל כלל במשך כל ימות השנה, ולא ביחס למטפלת, שבכל מקרה יש לה ימי חופשה בהם אינה עובדת.

לכן נראה שגם לפי הרמ"א יש לתת למטפלת שכר כפועל בטל. אלא שלעניין זה צריך לעשות אומדנא כמה היא היתה מוכנה להוריד בשכר שמקבלת אם היא לא היתה צריכה לעבוד כלל. שאלה זו תלויה בנתונים רבים, ועל כן גם לגבי זה נכון להגיע לפשרה.

 

ד. התחשבות במצב הכלכלי של ההורים והמטפלת

כאשר פוסקים על דרך של פשרה יש מקום להתחשב במצב הכלכלי של ההורים והמטפלת – כדין הליכה לפנים משורת הדין שניתן לכפות עליה בהתחשב במצב הכלכלי של הצדדים, וזאת משום שאחת ממטרות הפשרה היא צדקה. (ר' שו"ע חו"מ רנט ה ובקצות החושן שם ס"ק ג. הרב יועזר אריאל, כללי הפשרה עמ' ריג).

 

ה. דינא דמלכותא

בד"כ בשכירות פועלים קיימת הנחה שהיא היתה על דעת החוק והמנהג, ולכן התנאים נקבעים על פי דינא דמלכותא, אא"כ התנו במפורש אחרת. אולם, כל זה נכון כאשר מדובר בחוקים, תקנות ומנהגים שהיו קיימים בשעה שנכרת החוזה עם העובד. בנידון דידן, יתכן שיתוקנו תקנות חדשות המיוחדות למשבר הקורונה, והיות שתקנות אלו לא היו ידועות בשעה שנכרת החוזה – נראה שלא ניתן להן תוקף הלכתי.

עם זאת, היות שראינו שעל פי ההלכה יש מקום להגיע לפשרה בנושא זה, מסתבר שניתן לקבל את דינא דמלכותא והתקנות שיתוקנו כפשרה המחייבת גם על פי ההלכה.

 

סיכום:

א. אם יקבעו תקנות מטעם המדינה בנוגע למקרה זה – יש לנהוג על פי הן.

ב. אם לא תהיינה תקנות מיוחדות – יש להגיע לפשרה על פיה ישלמו ההורים תשלום חלקי, או, לחילופין, שהמטפלת תוסיף ימים בתקופת החופש בהם תשלים חלק מהימים שבהם לא עבדה.

ג. בחישוב גובה הפשרה ניתן לקחת בחשבון גם את הכנסות ההורים – דהיינו האם כתוצאה מהקורונה גם הכנסתם של ההורים נפגעה.

ד. יש להדגיש שתשובה זו עוסקת במטפלת שכבר עובדת ונאלצה להפסיק באמצע השנה מחמת הקורונה. אם מדובר במטפלת שעדיין לא התחילה לעבוד – הדין יהיה שונה.