דף הבית - טפסים ומסמכים
טפסים ומסמכים
היתר עיסקא

מכון כת"ר ישמח לסייע בביצוע החתמה על היתר עיסקא

עומדות לבחירתך שתי  דרכים:

א. להוריד מן האתר, ללא תשלום, טופס של היתר עיסקא ולהחתים עליו את
     הגורם הרלוונטי.
     הסבר קצר על היתר העיסקא וכן הוראות מילוי הטופס מצויות באתר.

ב. לחתום על טופס היתר עיסקא כנ"ל בפני נציג המכון ולקבל את אישור המכון
     לכך שההיתר נחתם כראוי והוא בר תוקף. העלות – 700 ₪.

 

להלן מוצעים שני נוסחים של היתרי עסקא: 

האחד - היתר עסקא כללי מהודר המיועד לחברות והנועד להכפיף להיתר העסקא את כלל פעילות החברה שיש בה חשש איסור ריבית.

השני -  נוסח של היתר עסקא מהודר להלוואה פרטית המיועד להלוואה ספציפית. על היתר עסקא זה צריכים לחתום המלווה והלווה ויש לצרפו כנספח להסכם ההלוואה.

 

ניתן לפנות אל המכון לקבלת הסברים נוספים. כמו כן יוכל נציג המכון לעזור לחברה לנסח את ההיתר באופן שיענה על דרישות היועצים המשפטיים של החברה ועל דרישות ההלכה כאחד.

הסכמי ממון

הסכם ממון נעשה על ידי זוגות העומדים להנשא, ואשר מבקשים שלבן או לבת הזוג לא תהיינה זכויות ברכוש שכל אחד מהם מחזיק - כולו או מקצתו. דוגמאות להסכמים כאלו מוצגים כאן. על המעוניינים להשתמש במסמכים שבאתר לוודא שהמסמכים עונים על צרכיהם. מכון כת"ר אינו אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש במסמכים אלו.

חוזי מכירה והשכרה

חוזי מכירה והשכרה סטנדרטיים עלולים לעיתים להיות חסרי תוקף על פי דין תורה. כמו כן עלולים חוזים אלו להכיל סעיפים שיש בהם משום איסור ריבית, וכן עלולות להיות בהם בעיות נוספות. החוזים המוצעים כאן נועדו לפתור בעיות אלו. על המעוניינים להשתמש במסמכים שבאתר לוודא שהם עונים על צרכיהם. מכון כת"ר אינו אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש במסמכים אלו.

צוואות

ניסוח צוואה צריך להעשות באופן שיהיה תקף הן על פי החוק והן על פי דין תורה. דוגמאות לנוסחים כאלו מוצגים כאן. על המעוניינים להשתמש במסמכים שבאתר לוודא שהם עונים על צרכיהם. מכון כת"ר אינו אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש במסמכים אלו.

פרוזבול

שנת השמיטה משמטת את כל החובות שמועד פרעונם חל לפני תום שנת השמיטה. חובות אלו נשמטים עם כניסת ר"ה תשע"ו. חובות שמועד פרעונם חל לאחר שנת השמיטה אינם נשמטים בשמיטה זו.

חובות לענין זה כוללים הלוואות שנתן, כולל הלוואות של מוצרים שאינם כסף, חוב של לקוחות על סחורה שסופקה (אף שעל פי ההלכה הקפת חנות אינה משמטת, במציאות הכלכלית כיום יחשבו בד"כ חובות אלו כחובות שהשמיטה משמטת). כמו"כ לחלק מהשיטות השמיטה משמטת חוב של שכר עבודה שמועד התשלום שלו חל לפני תום ראש השנה וטרם שולם, וכן חשבון עו"ש ביתרת זכות וצ'קים שמועד פרעונם הגיע וטרם נפרעו.

הרוצה שהשמיטה לא תשמט חובות אלו יעשה פרוזבול. הפרוזבול מועיל לכל החובות שנוצרו לפני שנעשה, אך אינו מועיל לחובות שנוצרו לאחר שנעשה, ולכן מומלץ לעשות את הפרוזבול סמוך לראש השנה. יש עושים אותו עם התרת נדרים בערב ראש השנה.

אין מפרטים בשטר הפרוזבול את החובות, ודי בהצהרה המופיעה בשטר על פיה החובות כולם נמסרים לבית הדין.

קבצים מצורפים: